List of active policies

Name Type User consent
Privacy Policy Privacy policy All users

Summary

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Full policy

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων με έδρα την Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 429, Τ.Κ. 153 43, τηλ. +30 2105220920, email: info@tuvaustriahellas.gr (εφεξής καλούμενη «TÜV AUSTRIA Hellas» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (στο εξής «Δεδομένα»), που υποβάλλετε κατά την επίσκεψη, χρήση των δικτυακών τόπων (www.tuvaustriahellas.gr και https://www.tuvaustria.academy) ή κατά τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μαζί μας.

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:

 • email: dpo-gr@tuv.at (υπόψη DPO)
 • επιστολής: Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 153 43 – Ελλάδα (υπόψη DPO).
 1. Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA Hellas.

H TÜV AUSTRIA Hellas είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα», είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και μπορεί να οδηγήσει είτε απευθείας είτε σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα στην αναγνώριση/ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι (ενδεικτικά): Όνομα, Επίθετο, Όνομα Πατρός, ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας), ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), ΔΟΥ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία), ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης), ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, στοιχεία επίδοσης εκπαίδευσης, αποτελέσματα διαδικασίας πιστοποίησης, αριθμός λογαριασμού τραπέζης κ.ά.

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Στην TÜV AUSTRIA Hellas φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.

Συγκεκριμένα,  συλλέγουμε:

 • Στοιχεία επικοινωνίας σας, (σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, email, διεύθυνση επικοινωνίας, Τ.Κ.)
 • Φορολογικά αναγνωριστικά, (ΑΦΜ, αρ. μητρώου ΙΚΑ, κάρτα ΟΑΕΔ)
 • Στοιχεία ταυτότητας (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, όνομα μητρός, ΑΔΤ, αρ. διαβατηρίου)
 • Οικονομικά στοιχεία (στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, IBAN)
 • Στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική ειδικότητα (θέση εργασίας, προϋπηρεσία, τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βιογραφικό σημείωμα)
 • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων (διατροφικές προτιμήσεις, φύλο, τεκμήριο ΑΜΕΑ)
 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Η TÜV AUSTRIA Hellas συλλέγει τα Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας, είτε στα πλαίσια της μεταξύ μας Σύμβασης είτε κατόπιν χορήγησης ρητής και ειδικής συγκατάθεσής σας, ανά παρεχόμενη υπηρεσία της Εταιρείας και για την εν γένει εξυπηρέτησή σας. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω:

 • για τη σύναψη σύμβασης, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών Πιστοποίησης / Επιθεώρησης / Ελέγχων /Εκπαιδεύσεων
 • για την έκδοση εγγράφων επιθεώρησης, ελέγχου, πιστοποίησης και εκπαίδευσης
 • για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των κανόνων αναγνώρισης, διαπίστευσης ή ένταξης σε σχήματα από τους αρμόδιους κατά περίπτωση Φορείς Αναγνώρισης ή Διαπίστευσης στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό (όπως αυτό καθορίζεται από το αντίστοιχο σχήμα πιστοποίησης ή/και εκπαίδευσης) συμπεριλαμβανομένης της αποστολής δεδομένων προς τις Αρμόδιες Αρχές ή/και άλλους Φορείς Ελέγχου
 • για την έκδοση παραστατικών παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες από την TÜV AUSTRIA Hellas υπηρεσίες
 • για ενημέρωση για υπηρεσίες, εκδηλώσεις, προϊόντα και νέα της TÜV AUSTRIA Hellas καθώς και των λοιπών εταιριών του TÜV AUSTRIA GROUP,
 • για την κάλυψη των νομοθετικών, κανονιστικών και φορολογικών της υποχρεώσεων
 • για την υποβολή βιογραφικού σημειώματος
 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την TÜV AUSTRIA Hellas;

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ (Άρθρα 6 και 9):

 • μετά από συγκατάθεσή σας
 • για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της TÜV AUSTRIA Hellas που πηγάζουν από το νόμο
 • για λόγους εννόμων συμφερόντων της TÜV AUSTRIA Hellas
 • για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης
 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι μας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας. Κατά κανόνα η TÜV AUSTRIA Hellas δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από την Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως «ενδιάμεσοι». Η ως άνω διαβίβαση λαμβάνει χώρα στο μέτρο που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι Εποπτικοί / Κρατικοί Φορείς (πχ. ΕΣΥΔ, ΑΠΔΠΧ κλπ.) ή/και το TÜV AUSTRIA Group, όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία / κανονισμούς για Φορείς Πιστοποίησης / Εκπαίδευσης ή/και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των Πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ.).

Επίσης, πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό της TÜV AUSTRIA Hellas, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες/αντιπρόσωποι/υπεργολάβοι μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες/αντιπρόσωποι/υπεργολάβοι μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να:

 • τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους
 • μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας
 • λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων
 • μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας
 • διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας και
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).
 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

H TÜV AUSTRIA Hellas θέτει συμβατικούς περιορισμούς στους συνεργάτες της, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι σέβονται την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες [κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)], στη βάση αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, πιστοποίησης Privacy Shield, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

 1. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο, η TÜV AUSTRIA Hellas θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα βάσει της πολιτικής διακράτησης της εταιρείας, σύμφωνα με την φύση των δεδομένων και το σκοπό της επεξεργασίας, σε συνδυασμό και με την κείμενη νομοθεσία για τους Φορείς Πιστοποίησης / Εκπαίδευσης, αλλά και τη γενικότερη φορολογική και λοιπή νομοθεσία και Κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας, αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά: διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα, προστασία υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικό).

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη
 • φορητότητας των Δεδομένων σας
 • περιορισμού της επεξεργασίας
 • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας
 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την υποβολή συμπληρωμένων των προτύπων αιτήσεων που θα βρείτε στο εταιρικό site. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo-gr@tuv.at (υπόψη DPO) ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση της εταιρείας: TÜV AUSTRIA Hellas, Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή, ΤΚ.153 43, Ελλάδα (υπόψη DPO). 

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η TÜV AUSTRIA Hellas μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα, εξηγώντας τους λόγους στην απάντηση που θα λάβετε.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απoστείλετε email στη διεύθυνση dpo-gr@tuv.at (υπόψη DPO) και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. 

 1. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα της TÜV AUSTRIA Hellas ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως π.χ.  των Φορέων Διαπίστευσης, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά από αυτούς όπως και ιστοσελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας. Ως εκ τούτου, η TÜV AUSTRIA Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «Cookies» στις ιστοσελίδες μας www.tuvaustriahellas.gr & https://www.tuvaustria.academy/, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, το Ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενδέχεται να αναθεωρούμε ή να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό και σε κάθε περίπτωση, όποτε καθίσταται αναγκαίο. Κάθε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αποκτά ισχύ με την έκδοση της αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στις ιστοσελίδες μας (www.tuvaustriahellas.gr & https://www.tuvaustria.academy/) την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης

28/11/2019